Największe inwestycje planowane przez miasta w 2022 roku
L.p. Inwestycja Miasto Wydatki w 2022 r. (w mln zł)
1 Projekt i budowa II linii metra Warszawa 496,5
2 Budowa linii tramwajowej KST, etap III
(os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową
dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Kraków 256,4
3 Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa 246,0
4 Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie Olsztyn 190,4
5 Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Lublin 178,5
6 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Szczecin 151,3
7 Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa 137,9
8 Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w
Częstochowie
Częstochowa 129,0
9 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie
Międzyodrza
Szczecin 123,7
10 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III Wrocław 112,3
11 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową
układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy
Bydgoszcz 106,2
12 Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego Częstochowa 98,5
13 Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"
Warszawa 98,0
14 Rewitalizacja gdańskich dzielnic Gdańsk 94,3
15 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Kraków 94,3
16 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/ Białystok 93,3
17 Rozbudowa zajezdni tramwajowej Olsztyn 92,2
18 Budowa węzła Nowa Naramowicka Poznań 91,8
19 Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu
Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej
Szczecin 85,8
20 Budowa Stadionu Miejskiego Katowice 81,0
21 Utworzenie węzła integracyjnego PKM Karwiny Gdynia 80,3
22 Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór
z Centrum Wrocławia
Wrocław 76,1
23 Dokapitalizowanie Katowickiego TBS Katowice 75,0
24 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 Wrocław 72,7
25 Program poprawy infrastruktury szynowe Wrocław 70,4
26 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św.
Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności,
Towarowa
Poznań 67,1
27 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu Wrocław 67,0
28 Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją
zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"
Warszawa 66,5
29 Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta Warszawa 66,4
30 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV Wrocław 62,3
31 Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli Warszawa 60,7
32 Program poprawy infrastruktury szynowej Wrocław 60,1
33 Dokończenie budowy węzła DK81 i DK86 w Giszowcu Katowice 60,0
34 Rozpoczęcie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki Rzeszów 59,6
35 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo
Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii
Lubelskiej
Poznań 58,5
36 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w
Poznaniu
Poznań 58,1
37 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultur Poznań 57,3
38 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą Warszawa 56,9
39 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Poznań 55,1
40 Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją
zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"
Warszawa 50,0
41 Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem Katowice 50,0
42 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Kraków 47,6
43 Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul.
Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6
Szczecin 47,3
44 Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie Kraków 45,0
45 Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdańsk 43,9
46 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Poznań 43,1
47 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) Kraków 42,7
48 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Poznań 41,5
49 Gdański Program Przeciwpowodziowy i systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Gdańsk 41,4
50 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A (Nowa Warszawska) Gdańsk 40,9
51 Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego Warszawa 40,6
52 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta (w tym ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 od wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitarną Etap I) Gdańsk 36,7
53 BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów
Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach
realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Toruń 35,9
54 Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul.
Baczyńskiego
Sosnowiec 35,7
55 Fabryka Wody - budowa aquaparku Szczecin 33,5
56 Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy Bydgoszcz 33,2
57 Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap II Radom 33,0
58 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego,
Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styk
Rzeszów 31,8
59 Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem -
modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia
dostępności do sieci kolejowej i PKS
Łódź 31,5
60 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Poznań 30,2
61 Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego Olsztyn 30,0
62 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Poznań 29,5
63 Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp.
z.o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia
Łódź 28,7
64 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Kraków 28,6
65 Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej Gdynia 28,4
66 Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego Rzeszów 28,0
67 Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego Warszawa 26,9
68 Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Kielce 26,7
69 Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego Warszawa 26,3
70 Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej
dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy
przemysłowej w Lublinie
Lublin 26,3
71 Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych Gdańsk 26,1
72 Budowa parku Centralnego z parkingiem podziemnym Gdynia 25,6
73 Modernizacja kotłowni Warszawa 25,0
74 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej Wrocław 24,9
75 Budowa, modernizacja przystanków i węzłów
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami
transportu dla potrzeb LOF
Lublin 24,8
76 Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III
Etapu Trasy Górna
Łódź 23,2
77 Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al.Tysiąclecia PP z al. Solidarnośc Kielce 23,1
78 Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej
- prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego
Warszawa 22,3
79 Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy
Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie
Szczecin 22,2
80 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów Łódź 22,0
81 Rozbudowa SP 37 przy ul. Wiczlińskiej Gdynia 21,6
82 Eksploatacja torowisk tramwajowych Wrocław 21,0
83 Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II Warszawa 21,0
84 Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli Warszawa 20,8
85 Rozbiórka istniejącego budynku, opracowanie projektu
budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót
Lublin 20,7
86 Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L Warszawa 20,4
87 Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska
Polskiego
Szczecin 20,1
88 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe Warszawa 20,0
89 Budowa Szpitala Południowego Warszawa 20,0
90 Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T-
rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.
Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi
krajowej nr 15
Toruń 20,0
Inwestycje - 20 największych miast pod względem liczby ludności
Źródło: Plany budżetowe miast na 2022 rok.